Top

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, coaching, events en consultancy die door Twentyfour Flow worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://twentyfourflow.nl. Deelnemers die een ticket kopen voor trainingen, coaching, events en consultancy gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.


Artikel 1. Definities

1.1 Twentyfour Flow is statutair gevestigd te Paterswolde en kantoorhoudende te Paterswolde, aan de Prins Bernhardlaan 10 (9765AK), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 77506057.

1.2 De klant: De wederpartij van Twentyfour Flow, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door Twentyfour Flow aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan Twentyfour Flow om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Twentyfour Flow en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van Twentyfour Flow op www.twentyfourflow.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Twentyfour Flow, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Twentyfour Flow van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Twentyfour Flow worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Twentyfour Flow ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden deelname
trainingen, coaching, events en consultancy.

3.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn trainingen, coaching, events en de consultancy trajecten die ik aanbied.

3.2 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door Twentyfour Flow. Twentyfour Flow is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.3 In mijn trainingen, coaching sessies, events en consultancy trajecten deel ik mijn kennis, ervaring en tools m.b.t. psychologie, persoonlijke ontwikkeling en stresspreventie. Zelf moet je naast het volgen van de trainingen, coaching sessies, events en consultancy trajecten voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn trainingen, coaching sessies, events en consultancy trajecten, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn trainingen, coaching sessies, events en consultancy trajecten met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de trainingen, coaching sessies, events en consultancy trajecten voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die over de desbetreffende trainingen, coaching sessies, events of consultancy trajecten gaan.

3.4 Coaching- en consultancygesprekken kun je eenmalig maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kun je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van het coaching- of consultancy traject plaatsvinden. De duur van deze trajecten in weken staan omschreven op de respectievelijke pagina’s die over de desbetreffende coaching sessies of consultancy trajecten gaan. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd. Tevens in het geval van een no show ben je 100% van het bedrag verschuldigd

3.5 Wanneer je als deelnemer van trainingen, coaching- of consultancy trajecten niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van het traject is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen en wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om iemand anders deel te laten nemen middels jouw deelname aan de trainingen, coaching- of consultancy trajecten.

3.6 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

3.7 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, drukkosten en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten, wettelijke bijdragen en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde  verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

4.4 Twentyfour Flow kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

  1. iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
  2. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door Twentyfour Flow te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft Twentyfour Flow toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Twentyfour Flow.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.


Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft Twentyfour Flow ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is Twentyfour Flow echter niet verplicht.

6.2 Twentyfour Flow streeft ernaar om fysieke producten binnen drie (3) werkdagen (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Twentyfour Flow echter niet verplicht.

6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Twentyfour Flow kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Twentyfour Flow zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Twentyfour Flow verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden

8.1 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@twentyfourflow.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Twentyfour Flow het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Twentyfour Flow zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. Twentyfour Flow is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

8.3 Mocht je ontevreden zijn over de trainingen, coaching, events, consultancy of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.4 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde training, coaching, event of consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.5 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.6 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Twentyfour Flow aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Twentyfour Flow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Twentyfour Flow is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Twentyfour Flow aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Twentyfour Flow beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Twentyfour Flow is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Twentyfour Flow geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 Twentyfour Flow is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 Twentyfour Flow sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Twentyfour Flow bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Twentyfour Flow of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.8 Alle trainingen, coaching, events en de consultancy trajecten consultancy zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen bij persoonlijke ontwikkeling en stresspreventie. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

9.9 Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de trainingen, coaching, events en de consultancy trajecten, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde trainingen, coaching, events en de consultancy trajecten, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.


Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Twentyfour Flow zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Twentyfour Flow jegens de klant is.

10.2 De klant vrijwaart Twentyfour Flow tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Twentyfour Flow bedingen.

10.3 De klant vrijwaart Twentyfour Flow volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen.


Artikel 11. Overmacht

11.1 Twentyfour Flow heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Twentyfour Flow gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Twentyfour Flow verboden om de door Twentyfour Flow verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Twentyfour Flow.

12.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen (online) cursus, event, training, coaching tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.


Artikel 14. Klachten

14.1 Mocht je ontevreden zijn over de trainingen, coaching, events, consultancy trajecten consultancy en ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

14.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een training, coaching, event of consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 15. Geheimhoudingen/Privacy

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 De persoonlijke gegevens die Twentyfour Flow via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Twentyfour Flow houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen Twentyfour Flow en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

17.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

17.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

ontvang gratis mijn e-book: 10 tips voor meer rust in je hoofd
This is default text for notification bar